• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

Zał. nr 1 do zarządzenia nr 28/2019/2020 z dn. 31.08.2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GRODKOWIE  NA OKRES EPIDEMII KORONOWIRUSA

 

Podstawa prawna:

 • Wytyczne GIS, MEN, MZ do organizacji nauki od 1 września 2020r.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U..z 2020r. poz. 910)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19(Dz.U. z 2020, poz.1389),
 1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest określenie działań zapobiegawczych rozprzestrzeniania się wirusa SARS- Co V2 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie. Zasady postępowania opisane w niniejszej procedurze mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz osobom, które w okresie epidemii będą korzystały z usług poradni.

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Procedura dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie poradni.

 1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE PORADNI.
  • Obowiązki pracodawcy
 • Zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek ochronnych.
 • Zapewnienie płynów dezynfekujących do rąk.
 • Zapewnienie sprzętu i środków czystości oraz monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, blatów stołów.
 • Przygotowanie gabinetów do diagnozy z uwzględnieniem bezpiecznej odległości między diagnostom i badanym, zapewnienia bariery ochronnej  w postaci ekranu.
 • Opracowanie planu pracy pracowników uwzględniającego ograniczenie przebywania na terenie poradni zbyt dużej liczby osób.
 • Przygotowanie procedury postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 • Przeprowadzenie spotkania z pracownikami, poinstruowanie ich o procedurach bezpieczeństwa .
 • Obowiązki pracowników:
 • Noszenie środków ochrony osobistej podczas realizacji zadań poradni           w kontakcie indywidualnym z klientami poradni ( maseczka, przyłbica, rękawiczki).
 • Częste mycie rąk zgodnie z instruktażem.
 • Przypominanie badanym  o dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu.
 • Dezynfekcja stanowiska pracy( stół, oparcie krzesła, pomoce dydaktyczne), wietrzenie gabinetu po każdym przyjętym dziecku.
 • Usunięcie z zasięgu badanych dzieci wszystkich przedmiotów, których nie można skutecznie dezynfekować.
 • Używanie głównie narzędzi diagnostycznych wielokrotnego użytku, które można poddać czyszczeniu i dezynfekcji.
 • Dbałość o zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówców – rekomendowane jest 1,5m.
 • Przestrzeganie procedur obowiązujących w poradni w okresie epidemii.
 • Wyznaczenie miejsca w gabinecie na położenie używanej maseczki, przyłbicy.
 • Pracownik u którego występują objawy chorobowe powinien pozostać w domu na zwolnieniu lekarskim, do momentu poprawy jego stanu zdrowia.
 • Wytyczne dla rodziców
 • Nie należy przyprowadzać do poradni dzieci z objawami choroby.
 • Nie przyprowadzamy do poradni dzieci, jeżeli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną lub w izolacji.
 • Starsze dzieci oraz rodzice powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki)
 • Każde diagnozowane dziecko lub młodzież powinno posiadać własne przybory do pisania, rysowania.
 • Dziecko, młodzież, które ma zostać poddane diagnozie, może przebywać na terenie poradni  w obecności tylko jednego z rodziców.
 1. PRZESTRZEN KOMUNIKACYJNA
 • Na terenie poradni zainstalowano pojemniki z preparatem dezynfekującym, z których korzysta każda osoba wchodząca na teren poradni.
 • Maksymalna liczba osób w jednym czasie na terenie poradni- 3 dzieci i 3 rodziców, z tym, że w poczekalni mogą przebywać 3 osoby.
 • Rekomendowane jest telefoniczne ustalenie terminu wizyty.
 • Organizacja pracy w placówce zapewnia utrzymanie rekomendowanej odległości pomiędzy pracownikami wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 • Grafik przyjmowania klientów układany jest tak, aby nie doprowadzić  do ich zagęszczenia.
 • Tryb pracy zorganizowany jest w systemie zmianowym.
 • Dzieci i inne osoby z zewnątrz przyjmowane są w gabinetach, w których powierzchnia nie jest mniejsza niż 4 m2 na osobę. Powierzchnię wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz sprzętów, które się w niej znajdują.
 • Z gabinetów usunięte zostały przedmioty, których nie można poddać dezynfekcji, pracownicy nie używają pomocy dydaktycznych, których nie można zdezynfekować.
 • Po wizycie każdy gabinet jest wietrzony, a powierzchnie dotykowe oraz przedmioty używane przez dziecko są dezynfekowane.
 • Opracowane zostały procedury w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, klamek.
 • Toalety wyposażone zostały w dozowniki z płynem do mycia rąk, płyn dezynfekujący, jednorazowe ręczniki. Przy umywalkach znajdują się instrukcje
 1. mycia rąk
 2. dezynfekcji rąk,
 3. zdejmowania rękawiczek,
 4. zdejmowania i zakładania maseczek.
 5. W każdym pomieszczeniu znajduja się płyny do dezynfekcji rąk.
 • W czasie telefonicznego umawiania wizyty rodzic informowany jest o warunkach pracy w poradni w związku  z zagrożeniem epidemicznym.
 • Każdy rodzic przed procesem diagnostycznym zobowiązany jest wypełnić ankietę informacyjną ( zał. nr1 do procedury).
 • Dziecko podczas diagnozy pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, wymagających obecności rodzica.
 • Podczas terapii preferowana jest forma kontaktu niebezpośredniego.
 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • Jeśli jest to możliwe wywiad z rodzicem przed diagnozą oraz konsultacje postdiagnostyczne przeprowadzać w formie telefonicznej.
 • Pracownik poradni podczas przeprowadzania diagnozy powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej.
 • Specjalista przeprowadzający diagnozę odbiera dziecko od rodzica, pozostaje z nim sam w gabinecie do wyznaczonej godziny, o której informowany jest rodzic.
 • O umówionej porze rodzic odbiera dziecko, konsultuje wyniki diagnozy lub umawia się na konsultacje telefoniczną.
 • Jeśli będzie konieczność ograniczenia liczby osób w poradni                                   w większym stopniu, rodzice będą informowali o swoim przybyciu                                 z wykorzystaniem dzwonka zewnętrznego. Pracownik, który diagnozuje zobowiązany będzie odebrać dziecko spod drzwi wejściowych i tam                      o umówionej godzinie sprowadzić dziecko.
 • Dziecko/młodzież w gabinecie dezynfekuje ręce.
 • Dziecko/ młodzież powinno być zaopatrzone we własne przybory.
 • Miejsce dla osoby badanej powinno być przygotowane z zachowaniem dystansu.
 • Do diagnozy/terapii staramy się używać narzędzia, które można zdezynfekować np. zalaminowane, plastikowe, drewniane
 • Unikamy dotykania przez dziecko narzędzi diagnostycznych.
 • Arkusze diagnostyczne, które są uzupełniane przez dziecko odkładamy w wyznaczone miejsce na 24 godziny, następnie wkładamy do IK lub teczki.
 • Niezbędne do diagnozy/terapii pomoce po użyciu przez dziecko powinny być zdezynfekowane.
 • Podczas terapii logopedycznej, biofeedback , rehabilitacji ruchowej specjalista obowiązkowo używa rękawiczek ochronnych.
 • Pracownicy unikają bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, jeśli jednak terapia wymaga takiego kontaktu, należy zademonstrować ćwiczenie, przekazać rodzicom instruktaż w celu wykonania ćwiczenia w domu. 
 • Po przeprowadzonej diagnozie specjalista wietrzy pomieszczenie, dezynfekuje przy użyciu środka dezynfekującego powierzchnie stołu, oparcie krzesła i inne przedmioty, które dotykało dziecko, materace                  w sali rehabilitacyjnej, diody, fotel po terapii  biofeedback.