• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2022 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

DORADZTWO ZAWODOWE

1. Propozycja skorzystania z gotowych materiałów dotyczących doradztwa zawodowego:

 

 1. Książka z CD do zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (kl. 7 i 8) oraz uczniów gimnazjum.
  Wydanie III - 11.2017 r. - ISBN 978-83-931250-1-2
 2. Młodzieżowe Portfolio Kariery (Wydanie II) Nowe Wydanie II - XI.2017 r.
  Książka do zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Materiały dla jednego ucznia
  11.2017 - ISBN 978-83-931250-2-9
 3. Praca i ja. Przygoda życia. Książka z poradnictwa zawodowego przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.
  Autor: Agnieszka Ciereszko, Wydanie I - ISBN 978-83-931250-0-5
 4. Pomysły Plus cz.1 - zasoby dydaktyczne do poradnictwa zawodowego materiały drukowane
 5. Pomysły Plus cz.2 - zasoby dydaktyczne do poradnictwa zawodowego materiały drukowane
 6. Profil Zainteresowań Zawodowych
 7. Profil Zainteresowań Zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych – zakup: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke

 2. Literatura dotycząca doradztwa zawodowego:

 1. Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Poznań 2007.
 2. Baraniak B., Współczesna pedagogika pracy. Z perspektyw edukacji. Pracy i Badań, Warszawa 2013.
 3. Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M., Pedagogika Pracy. Doradztwo zawodowe, red. WSP ZNP w Warszawie, ITE w Radomiu, Radom 2005.
 4. Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Warszawa 2011.
 5. Dudas W., Wieczorek G., Kukla D., Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego, Częstochowa 2010.
 6. Fiała U., Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum, Wydawnictwa eMPi2, Poznań 2009.
 7. Górka B., Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych, KOWEZiU, Warszawa 2015.
 8. Jaskulska A., Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomaganie z pasją, KOWEZiU, Warszawa 2015.
 9. Kargulowa A.., Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 10. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 11. Kania I., Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno- zawodowym?. Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą, Difin, Warszawa 2010.
 12. Kreft W., Poradnictwo zawodowe w SzOK-ach, Centrum Metodyczne, Warszawa 2008.
 13. Kukla D., Komunikacja w doradztwie zawodowym, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2008.
 14. Kukla D., Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 15. Kukla D., Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, Warszawa 2011.
 16. Kukla D., Duda W., Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
 17. Lelińska K., Zawodoznawstwo w planowaniu kariery, Warszawa 2006.
 18. Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, Wydawnictwo ITE, Radom 2004.
 19. Parzęcki R., Poradnictwo zawodowe w teorii i praktyce, Gdańsk 2010.
 20. Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa 2002.
 21. Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa 2003.
 22. Piróg D., Zamek. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców, Warszawa 2015.
 23. Stopińska-Pająk A., Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy, Warszawa 2006.
 24. Szumigraj M., Poradnictwo kariery-systemy i sieci, Wydawnictwo Łośgraf, Zielona Góra 2011.
 25. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.
 26. Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 27. Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.
 28. Wojtasik B., Kargulowa A., Doradca -profesja, pasja, powołanie, Warszawa 2003.
 29. Wołk Z., Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży, Zielona Góra 2006.
 30. Wołk Z., Całożyciowe poradnictwo zawodowe dla nauczycieli, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
 31. Wołoszyn-Spirka W., Krause E., Wybrane zagadnienia etyki doradcy zawodowego, Bydgoszcz 2012.

 3. Doradztwo zawodowe – wybrane wartościowe strony internetowe

 
 

Praca z klientem dorosłym

jest kolejnym tomem wydanym w ramach serii ABC doradcy zawodowego. Przeznaczona jest dla doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych, skupiających również osoby dorosłe. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

Poradnictwo kariery przez całe życie 

Zadaniem publikacji "Poradnictwo kariery przez całe życie" jest wzbogacenie warsztatu pracy osób zajmujących poradnictwem kariery o wskazówki i propozycje metodyczne do pracy z osobami w różnym wieku i na poszczególnych etapach rozwoju edukacyjno-zawodowego. Przedstawiony materiał ma na celu zainspirowanie doradcy do rozwoju warsztatu pracy, wzbogacenie kontaktu z klientem o nowe elementy, rozszerzenie zakresu prowadzonego poradnictwa i jeszcze lepsze dopasowanie go do specyfiki oraz potrzeb jednostki. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

ABC poradnictwa zawodowego w szkole

Publikacja ABC poradnictwa zawodowego w szkole (seria ABC doradcy zawodowego) zawiera m.in. praktyczne wskazówki, jak zaprojektować szkolny plan doradztwa zawodowego, nawiązać współpracę z nauczycielami, prowadzić proces doradczy, prezentuje także zagadnienia dotyczące promocji usług doradczych w szkole.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

Studiuj za granicą

to praktyczny informator dla doradców zawodowych oraz uczniów na temat możliwości kształcenia na poziomie uniwersyteckim w wybranych krajach EU. Książka zawiera m.in. informacje na temat zasad rekrutacji, stypendiów, kosztów życia, warunków pobytu

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe

Publikacja Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe zawiera informacje na temat wielokulturowości i pracy z osobami odmiennymi kulturowo w kontekście podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby specjalizujące się w pracy z osobami odmiennymi kulturowo oraz doradca zawodowy specjalizujący się w doradztwie międzykulturowym. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

Vocational guidance and multicultural challenges

Vocational guidance and multicultural challenges – practical guidelines for practitioners how to work with clients form other cultures.
Jest to tłumaczenie książki Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe, wydanej w ramach projektu w 2006 roku

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

Etyczny Wymiar Poradnictwa Zawodowego

Książka Etyczny Wymiar Poradnictwa Zawodowego omawia kwestie etyczne i pojmowanie wartości moralnych w poradnictwie zawodowym, a także podstawowe pojęcia etyczne i zagadnienia aksjologiczne związane z działalnością pomocową. Analizuje również podstawowe wartości moralne przypisane do profesji doradcy zawodowego.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

Publikacja jest zbiorem dobrych praktyk wypracowanych w ramach działalności Międzykulturowego Ośrodka Doradztwa Zawodowego, mających na celu ułatwienie wejścia na rynek pracy osób odmiennych kulturowo. Publikacja powstała w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych EQUAL projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej. Przeznaczona jest dla doradców zawodowych.

 

Come and study in Poland

Książka Come and study in Poland opracowana przez zespół Euroguidance, jest adresowana do obywateli Unii Europejskiej chcących kształcić się w Polsce. Publikacja zawiera informacje o możliwościach kształcenia, w językach obcych, na uczelniach wyższych w kraju, jak również syntetyczny opis polskiego systemu edukacji oraz rozdział o Polsce.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

Profil zawodowy europejskiego doradcy zawodowego

Podręcznik "Profil zawodowy europejskiego doradcy zawodowego" skierowany jest do doradców zawodowych pracujących na poziomie lokalnym, od których oczekuje się, iż świadczyć będą poradnictwo w wymiarze europejskim.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

Szkolny doradca zawodowy. Publikacja „Szkolny doradca zawodowy” opisuje koncepcję działań szkolnego doradcy zawodowego, opracowaną przez Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU w 2002r. W publikacji przedstawiono cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego, sposób jego zatrudniania, a także wskazano na korzyści wynikające z jego działalności. Publikacja zawiera wykaz obowiązujących aktów prawnych (aktualizowany w październiku 2008 r.) dotyczących doradztwa zawodowego w szkołach, definicje kluczowych pojęć oraz przykłady wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla różnych poziomów kształcenia

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 

Mobilność w Europie. Niniejszy podręcznik „Mobilność w Europie” adresowany jest zarówno do praktyków poradnictwa zawodowego, którzy zajmują się wspieraniem mobilności europejskiej o wymiarze transnacjonalnym w celu edukacyjnym i/lub podjęcia zatrudnienia, jak i do praktyków, którzy dopiero chcieliby zająć się taką działalnością.

POBIERZ PUBLIKACJĘ /PDF/

 


Publikacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

 

Źródła:

www.euroguidance.pl

www.koweziu.edu.pl

www.ergoinnet.net

   
 1. Strony internetowe przydatne w poszukiwaniu informacji zawodowych i edukacyjnych

www.koweziu.edu.pl

 • akty prawne dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • publikacje: e-Gazetki o zawodach, informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, poradniki metodyczne dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego, broszury dla rodziców uczniów gimnazjum,
 • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • opisy obszarów i zawodów,
 • psychotesty.

www.cdzdm.pl  

 • informator o zawodach,
 • nowe zawody,
 • kwestionariusze zainteresowań,
 • testy predyspozycji zawodowych.

www.sdsiz.com

 • zasobnik doradcy,
 • linki.

www.euroguidance.pl

 • publikacje do pobrania.

www.progra.pl

 • scenariusze zajęć dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
 • informacje o rynku pracy,
 • do zakupienia książki, programy, szkolenia.

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody (lub w Google wpisać: Doradca 2000)

 • klasyfikacja zawodów i specjalności,
 • szczegółowe opisy zawodów.

w Google wpisać: Przewodniki po zawodach MPiPS

 • zawierają szczegółowe opisy zawodów.

www.perspektywy.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia, rankingi szkół.

www.victor.com.pl

 • opisy zawodów.

www.cogito.com.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia.