• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

    

Procedura wydawania opinii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. W sprawie działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U. 2013, poz.199)


1. Opinia jest efektem diagnozowania dzieci i młodzieży, które jest prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

2. Opinie poradnia wydaje w sprawach:

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
2) odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
3) spełnienia przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
4) zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
5) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
6) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
7) o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
8) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 9) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
10) pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
11) zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
12) braku przeciwwskazań do wykonywania  przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
13) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
14) inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci ( np. dla PZP, Sądu)
15) odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształceni specjalnego.

3. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż te, które są  określone w przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

4. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego opinia dotyczy. Termin wydania opinii nie może być dłuższy  niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

5. Osoba, która składa wniosek może dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek: wyniki obserwacji i badań psychologicznych, opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

6. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzic dziecka, na wniosek poradni, powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

7. W przypadku, gdy  ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie  30 dni, od dnia złożenia wniosku, opinię powinna być wydana w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

8. Jeżeli do wydania opinii konieczne jest uzyskanie informacji  o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów , informując o tym osobę składającą wniosek.

9. Opinia wydana przez poradnię zawiera:

1) oznaczenie poradni, która wydała opinię,
2) numer opinii,
3) datę wydania opinii,
4) podstawę prawną wydania opinii,
5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres  przedszkola, szkoły lub placówki wraz z oznaczeniem oddziału do którego dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza,
6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłoszonego we wniosku o wydanie opinii,
7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz jego szczegółowe  uzasadnienie,
8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłoszonego problemu,
10) imiona i nazwiska specjalistów, którzy sporządzili opinię,
11) podpis dyrektora poradni.

10. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 

PROCEDURA dotyczące wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

 1. Pierwsza diagnoza mająca na celu rozpoznanie u ucznia ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się powinna być przeprowadzona w klasach II – III (I etap edukacyjny). W wydanej wówczas opinii zalecone zostają formy i metody pracy z dzieckiem mające na celu wyrównanie stwierdzonych podczas badań deficytów w rozwoju percepcyjno-motorycznym oraz usprawnienie (z wykorzystaniem specjalnych metod terapeutycznych) umiejętności czytania, pisania, liczenia, np. na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Diagnoza dysleksji wymaga przeprowadzenia w poradni badania psychologicznego, pedagogicznego i w razie potrzeby - logopedycznego, które mogą obejmować kilka wizyt.
 1. Badanie jest wykonywane na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 1. Do wniosku rodzic zobowiązany jest dodać opinię o postępach ucznia (informacja szkoły/nauczyciela polonisty o uczniu z trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu w klasach IV-VIII szkoły podstawowej na druku dla potrzeb poradni, którym dysponuje szkoła lub może być pobrany ze strony internetowej poradni. Informację wypełnia nauczyciel polonista w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi ucznia).
 1. Nie diagnozuje się dysleksji, dysortografii, dysgrafii na podstawie jednorazowej wizyty w Poradni. Konieczne jest przeprowadzenie badań kontrolnych.
 1. Przebieg badania obejmuje: analizę dokumentów dziecka, wywiad z rodzicami, rozmowę z uczniem, testy pedagogiczne, testy psychologiczne, a w razie potrzeby diagnozę logopedyczną i przesiewowe badanie słuchu i wzroku przy użyciu platformy do badania zmysłów. Po przeprowadzonych badaniach specjaliści omawiają z rodzicami/ prawnymi opiekunami lub pełnoletnim uczniem wyniki badań oraz udzielają porad dotyczących ustalenia form pomocy dziecku.
 1. Nie diagnozuje się dysleksji, dysortografii, dysgrafii bez udokumentowanej pracy terapeutycznej, tj. korekcyjno-kompensacyjnej, dydaktyczno-wyrównawczej, pracy samokształceniowej w domu nad problemem czytania i pisania. Uczeń, który przed wizytą w poradni pracował samodzielnie lub pod opieką rodziców bądź pedagoga w szkole ma obowiązek przedłożyć w poradni zeszyt ćwiczeń, które 
  w tym czasie wykonywał.
 1. Po okresie udokumentowanej pracy ucznia nad trudnościami w pisaniu i czytaniu, specjaliści diagnozujący dziecko formułują diagnozę i wydają opinię.
 1. Diagnoza może stwierdzić dysleksję lub też inne przyczyny zgłoszonych trudności.
 1. Diagnoza może stwierdzić dysortografię. W tym celu wymagana jest znajomość podstawowych zasad pisowni, adekwatnych do wymagań danej klasy (uczeń, który nie zna zasad ortograficznych powinien zostać objęty pomocą na terenie szkoły w celu uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu zasad).
 1. Podczas trwania badań i pracy wyrównawczej rodzic na swój wniosek może uzyskać opinię do szkoły o podjętych wobec dziecka działaniach diagnostycznych lub wyrównawczych.
 1. Poradnia może wymagać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, zawierającego informacje niezbędne do wydania opinii np. informacji od neurologa o wykluczeniu organicznego podłoża trudności szkolnych, zaświadczenia lekarskiego od okulisty (optometrysty) lub audiologa w przypadku podejrzenia wady wzroku, słuchu lub innych schorzeń.
 1. Uczeń, który nie pracował nad trudnościami w pisaniu i czytaniu i nie otrzymywał do tej pory żadnej pomocy w tym kierunku zobowiązany jest podjąć pracę wyrównawczą i terapeutyczną w formie:
  1. samodzielnej pracy w domu poprzez wykonywanie partii ćwiczeń zadawanych przez pedagoga;
  2. dodatkowych zajęć w szkole lub zajęć zorganizowanych na terenie poradni.
  3. Praca powinna obejmować minimum pół roku w przypadku ucznia klasy czwartej.
 2. Opinia o stwierdzonej dysleksji rozwojowej może być wydana najpóźniej do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej.
 1. Badania w celu zdiagnozowania dysleksji, dysortografii i dysgrafii oraz wydania opinii poradnia wykonuje przez cały rok.