• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: pppgrodkow@op.pl

Copyright 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

    

Procedura wydawania opinii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. W sprawie działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U. 2013, poz.199)


1. Opinia jest efektem diagnozowania dzieci i młodzieży, które jest prowadzone w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

2. Opinie poradnia wydaje w sprawach:

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
2) odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
3) spełnienia przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
4) zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
5) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
6) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
7) o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
8) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 9) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
10) pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
11) zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
12) braku przeciwwskazań do wykonywania  przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
13) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
14) inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci ( np. dla PZP, Sądu)
15) odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształceni specjalnego.

3. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż te, które są  określone w przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

4. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego opinia dotyczy. Termin wydania opinii nie może być dłuższy  niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

5. Osoba, która składa wniosek może dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek: wyniki obserwacji i badań psychologicznych, opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

6. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzic dziecka, na wniosek poradni, powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

7. W przypadku, gdy  ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie  30 dni, od dnia złożenia wniosku, opinię powinna być wydana w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

8. Jeżeli do wydania opinii konieczne jest uzyskanie informacji  o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów , informując o tym osobę składającą wniosek.

9. Opinia wydana przez poradnię zawiera:

1) oznaczenie poradni, która wydała opinię,
2) numer opinii,
3) datę wydania opinii,
4) podstawę prawną wydania opinii,
5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres  przedszkola, szkoły lub placówki wraz z oznaczeniem oddziału do którego dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza,
6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłoszonego we wniosku o wydanie opinii,
7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz jego szczegółowe  uzasadnienie,
8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłoszonego problemu,
10) imiona i nazwiska specjalistów, którzy sporządzili opinię,
11) podpis dyrektora poradni.

10. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.