• 1

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 2

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 3

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

 • 4

  Grodków ul. Kasztanowa 3 tel: 77 415-55-11 email: kontakt@poradniagrodkow.pl

Copyright 2024 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Grodkowie

      

Procedura wydawania orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Grodkowie
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (DZ.U. z 2017r., poz. 1743)


1. Orzeczenia i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju  dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni wydaje Zespół Orzekający działający w poradni.


2.  Zespół powołuje dyrektor poradni.


3. W skład zespołu wchodzą:


1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu, który kieruje jego pracą,
2) psycholog;
3) pedagog;
4) lekarz;
5) inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.


4. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:


1) na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:  nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,  asystent nauczyciela lub asystent wychowawcy świetlicy,  pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej – wyznaczeni przez ich dyrektora;
2) na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista

5. W posiedzeniu zespołu maja prawo uczestniczyć i przedstawić swoje stanowisko rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń.

6. Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniu.

7. Orzeczenia i opinie wydawane są  na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.

8. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii należy złożyć do zespołu orzekającego działającego w poradni.

9. Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu, po zawiadomieniu wnioskodawcy,  zobowiązany jest przekazać wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku.

10. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu zwraca wniosek rodzicom dziecka lub pełnoletniemu uczniowi, wyjaśniając  przyczyny zwrotu wniosku oraz informując o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

11. W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi:  dwóch rodzajów orzeczeń albo
 orzeczenia i opinii, albo  dwóch rodzajów orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.

12.  Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii posiadaną  dokumentację uzasadniającą wniosek:  wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie. Jeżeli pracownicy poradni, w której działa zespół,  prowadzili przed złożeniem wniosku obserwacje lub badania diagnostyczne, przewodniczący zespołu po poinformowaniu wnioskodawcy,  dołącza do wniosku wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań.

13. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć  do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.

14. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa okres, nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub  szkoły oraz rozpoznanie choroby zgodnie z  oznaczeniem  ICD, która  uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub  szkoły.

15. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy. W zaświadczeniu lekarz określa: możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

16. Jeżeli wniosek nie zawiera wymaganych danych,  oświadczeń lub  dokumentacji,  przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

17. Jeżeli wnioskodawca nie posiada koniecznej  dokumentacji, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, wskazani przez przewodniczącego zespołu specjaliści poradni   przeprowadzają badania.  

18. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.

19.Przewodniczący zespołu,  w  celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem. Wnioskodawca jest informowany o tym fakcie. Może on również indywidualnie zwrócić się do właściwego dyrektora o wydanie w/w opinii. . Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.

20.Przewodniczący zespołu zawiadamia o terminie posiedzenia zespołu:


1) wnioskodawcę;
2)dyrektora –w przypadku udziału innych osób,
3) osoby,  które mogą brać udział w posiedzeniu z głosem doradczym.

21. Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów, w przypadku, gdy liczba głosów jest równa, rozstrzygający jest głos  przewodniczącego zespołu.

22. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.

23. W przypadku gdy wnioskodawca nie uczestniczy w posiedzeniu zespołu, przewodniczący, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu i podjętym rozstrzygnięciu.

24.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku  o brakujące dokumenty.

25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia brakującej  dokumentacji

26.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia  brakującej dokumentacji

27.W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
4) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
5) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .

28.W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o  wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:

1) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
4) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

29. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

30.Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku, gdy zawarte w opinii zalecenia nie są aktualne i konieczna jest   zmiana zaleceń.

31. Nowa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jednocześnie uchyla poprzednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

32. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres, który został  wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii lub osobiście,  za pokwitowaniem w poradni.

33. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

34. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

35. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

1)Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
2) Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
3)Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.
4)Kurator oświaty, w zależności od potrzeby, zasięga opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.
5)Kurator oświaty rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, a w przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii specjalistów, w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał tę opinię.